سمینار تهران

با حضور نمایندگان تهران و حومه و تولید کنندگان و همکاران چینی که در سالن همایش های هتل پیروزی برگزار شد.