گرده همایی خانواده الیت در استان اصفهان در تاریخ 1400/9/11